RODO

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe

Wieteska Dorota

Ul. Świętokrzyska 31 m 12

26-600 Radom

Tel. 606 218 298

Z dniem 25 maja 2018r. w życie wchodzi Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane w skrócie RODO. W związku z tym chcielibyśmy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i czynimy wszelkie starania, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. 

Dbając o Pani/Pana dane w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulami  informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Wieteska Dorota z siedzibą w Radomiu, przy ul. Świętokrzyskiej 31 m 12, 26-600 Radom REGON 670159782, NIP 948 122 08 36 prowadząca działalność pod adresem ul. Ludwikowskiej 15 26-600 Radom. Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem siedziby,  osobiście pod adresem prowadzonej działalności lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dorota.wieteska1@wp.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu:

1)wykonywania czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych, zawieraniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących z administratorem oraz wykonywaniu innych czynności niezbędnych do świadczenia kompleksowej usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, obejmujące w szczególności:

a) doradzanie, proponowanie lub wykonywanie innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych i przeprowadzanie analizy potrzeb klienta ,

b) w celu umożliwienia klientom podjęcia świadomej decyzji informowanie klientów, w zrozumiałej formie, stosownie do ich wymagań i potrzeb oraz możliwości finansowych,  o warunkach i rodzajach ubezpieczeń oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe z którymi współpracuje administrator oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach stron umowy ubezpieczenia, w tym o trybie postępowania w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego,

c) udzielanie informacji o proponowanej umowie ubezpieczenia lub o umowie gwarancji ubezpieczeniowej,

d) udzielanie pomocy ubezpieczającym przy wypełnianiu wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia i innych dokumentów wymaganych w wytycznych, instrukcjach i procedurach obsługi umowy ubezpieczenia, obowiązujących w towarzystwach ubezpieczeniowych z którymi współpracuje administrator,

e) przyjmowanie od ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych, druków dotyczących umów ubezpieczenia,  wniosków o ubezpieczenie, względem których administrator świadczy usługę pośrednictwa i przekazywanie ich do towarzystw ubezpieczeniowych z którymi współpracuje administrator,

f) zawieranie i wznawianie  lub pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia oraz dokonywanie zmian w zawartych umowach ubezpieczenia w towarzystwach ubezpieczeniowych z którymi współpracuje administrator zgodnie z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie otrzymanego w Pełnomocnictwa,

g) doręczanie klientom informacji o umowach ubezpieczenia lub umowach gwarancji ubezpieczeniowych, OWU i kart produktu, przed zawarciem umowy ubezpieczenia,

h) inkasowanie składek,

i) przekazywanie klientowi informacji o numerze konta bankowego towarzystw ubezpieczeniowych z którymi współpracuje administrator, w przypadku opłaty składki przez klienta przelewem bankowym,

j) promowanie ubezpieczeń,

2) Oceny ryzyka ubezpieczeniowego, wyliczenia składki ubezpieczeniowej oraz obsługi umowy ubezpieczenia zgodnie z wytycznymi towarzystw ubezpieczeniowych z którymi współpracuje administrator. W przypadku niezawarcia umowy ubezpieczenia, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia działalności gospodarczej administratora lub do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody.

W tym celu administrator stosuje procesy oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wiążą się z oceną informacji przetwarzanych na Pani/Pana temat przez system informatyczny (bez wpływu człowieka) i z zaszeregowaniem Pani/Pana do określonej grupy, dla której towarzystwa ubezpieczeniowe z którymi współpracuje administrator ustaliły wytyczne dotyczące zasad zawierania umów ubezpieczenia. Na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego będzie wyliczona wysokość składki ubezpieczeniowej. Podstawą profilowania będą dane zawarte we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dane zebrane na podstawie innych umów ubezpieczenia zawartych przez Panią/Pana z towarzystwami ubezpieczeniowymi, jak również dane dotyczące historii szkodowości pozyskane z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz z biur informacji gospodarczej i biur informacji kredytowej, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, jak również dane, w tym dane o stanie zdrowia, na podstawie na podstawie złożonych przez Panią/Pana oświadczeń i dokumentów. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczna  decyzja dotycząca wysokości składki lub innych warunków umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania takiej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do podjęcia decyzji przez człowieka.

3) Badania adekwatności produktu oraz analizy potrzeb, wiedzy i doświadczenia, na podstawie rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dla zakładów ubezpieczeń dotyczących badania adekwatności produktu oraz systemu zarządzania produktem oraz przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, do zakończenia okresów przedawnienia roszczeń wskazanych w pkt. 2).

W tym celu administrator  stosuje procesy oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji wobec klientów, w tym profilowaniu, które wiążą się z oceną informacji przetwarzanych na Pani/Pana temat przez system informatyczny (bez wpływu człowieka) i z zaszeregowaniem Pani/Pana osoby do określonej grupy, dla której towarzystwa ubezpieczeniowe z którymi współpracuje administrator ustaliły wytyczne dotyczące zasad zawierania umów ubezpieczenia. Podstawą tych procesów będą dane zawarte w ankiecie adekwatności oraz ankiecie badania potrzeb. Konsekwencją takiego przetwarzania jest rozpoznanie zindywidualizowanych potrzeb ubezpieczającego oraz ubezpieczonego i odpowiednie dopasowanie umowy ubezpieczenia do wskazanych przez niego/przez nich potrzeb, możliwości finansowych i stanu wiedzy na temat ryzyka inwestycyjnego oraz w dziedzinie ubezpieczeń. Analiza danych skutkuje oceną, jaka umowa ubezpieczenia jest odpowiednia do potrzeb ubezpieczającego oraz może to skutkować ustaleniem, że dany produkt jest nieadekwatny – wówczas umowa ubezpieczenia może być zawarta jedynie na Pani/Pana indywidualne żądanie. Ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania takiej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do podjęcia decyzji przez człowieka.

4) Marketingu własnych produktów, usług  lub usług towarzystw ubezpieczeniowych z którymi współpracuje administrator, w tym profilowania w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych  i finansowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez administratora marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia szkodowości.

5) Przyjmowania powiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną , jeżeli klient nie zdecyduje się skorzystać z dedykowanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe trybu złożenia powiadomienia.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 

a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących z administratorem wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych;

b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez   administratora, w tym profilowania na tej podstawie, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez administratora;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Realizując prawo dostępu do danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez administratora, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Realizując prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo do uzyskania od administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, które Pani/Pan dostarczył(a) . Ponadto ma Pani/Pan prawo zażądać, aby administrator przesłał innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy.

Realizując prawo do sprostowania danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od administratora  sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

Realizując prawo do usunięcia danych, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od administratora usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania, jest Pani/Pan uprawniona(y) do żądania od administratora  ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych  w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający administratorowi zweryfikować zasadność żądania.

Realizując prawo do sprzeciwu, jest Pani/Pan uprawniona(y) do wniesienia z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym profilowania. Pomimo sprzeciwu administrator   jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia  w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora wobec decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji poprzez kontakt z administratorem . W przypadku jakichkolwiek pytań, w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy się skontaktować z administratorem osobiście, pod adresem siedziby,  pod adresem prowadzonej działalności lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dorota.wieteska1@wp.pl

Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Centralna Ewidencja Pojazdów, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, Rzecznik Finansowy, organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa, dostawcy usług assistance będących przedmiotem ubezpieczenia, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Szef krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom majątkowym lub medycznym, agencjom marketingowym, czy też Osobom Wykonującym Czynności Agencyjne obsługującym Pani/Pana umowę ubezpieczenia   – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Administrator zbiera dane od podmiotów zewnętrznych tj.: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie np. historii szkodowości, Centralna Ewidencja Pojazdów w zakresie historii pojazdu, biura informacji gospodarczej oraz biura informacji kredytowej w zakresie oceny wiarygodności płatniczej, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, inne zakłady ubezpieczeń w zakresie zgłoszonych zdarzeń, placówki medyczne w zakresie informacji o stanie zdrowia, o ile została wyrażona zgoda, dostawcy usług assistance w zakresie przebiegu i rezultatów wykonanych usług oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania umowy lub oceny zgłoszonego roszczenia.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych w polach oznaczonych gwiazdką uniemożliwi zawarcie umowy ubezpieczenia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     …………………………………..

                                                                                                                                                                                                             Data i podpis

youtube logo